Twitterdә ilk kimlәri izlәmәli

Neçә ildi bu saytda heç bir sahәdә olmadığımız qәdәr ekspert olmuşuq. İndi isә gәlin, yeni üzvlәrә yol göstәrәcәk bir yazı oxuyaq. Twitterin Maslov piramidası, ehtiyacları, hava-su kimi vacib olan istifadәçilәri (әlbәttә, özüm istisna olmaqla):

 1. @azpresident – Azәrbaycan Twitter seqmentinin әn çox izlәnilәn istifadәçisi (hәrçәnd, aztwi.com siyahısından çıxarılıb), cәnab Prezidentin hesabı. Twitterin AzTV-si. Bu profili izlәyәrәk hәr bir neçә gündәn prezidentin çox maraqlı çıxışlarından sitatlar, әylәncәli tvitlәr, düşmәnlәrә od qoyan sarkastik bәyanatlar oxuya bilәrsiniz.
 2. @umid_ahmedov – Azәrbaycan yeni media vә mәdәniyyәtinin araşdırmaçısı, BOK hәmtәsisçisi, sünni fiqhi alimi vә libertarian mütәfәkkir. Bәzәn +18 mövzulara girsә dә izlәnilmәyi mәslәhәtdir. Twitterin Erosu.
 3. @Xasay_Mesih – Eks HOSTed iqtisadçı, müstәqil mütәfәkkir. Heç bir qәlibә sığmadığı üçün izaholunmazdır. Twitterin Apollonu.
 4. @haciseferov – mәşhur “Soxasan belә yaşayışa” tvitinin sahibi, әdәbiyyat aşiqi, post-modern, kәdәrsiz Şopenhauer. Hardcore bakılı olub solameyilli fikirlәri ilә mәşhurdur. Twitterin Morosu.
 5. @loutmann – praktik bohem, yeraltı әdәbiyyatı bilicisi. Futbol matçları vaxtı sәssizә alın. Twitterin Dionisi.
 6. @huseynli_ilkin – individual anarxist mütәfәkkir vә metalhead. Cavid Ağanın daha akademik, daha rasional versiyası, uzaq qohumu. İdeoloji mübahisәlәr vә müzakirәlәrdә cırışmaq üzrә mütәxәssis. Twitterin Prometeyi.
 7. @alinovruzov – hardcore bakılı vә şirvanlı (şәhәr yox, region), qeydiyyatdan keçәrkәn Twitterin izlәmәk üçün @bbcazeri ilә birlikdә tәklif etdiyi hesab. Praktikada kübarlıq imitatorudur, fransızca öyrәnir vә xaricdә әn çox bilinәn azәrbaycanlılardandır. Hәr gün bir az da sola sürüşür. Twitterin Zeusu.
 8. @stilimbeledi – Twitterin әn әsas yerazı, hüquqşünas. Әdәbiyyat adamı. İlk izlәnilmәsi gәrәkәn hesablardan. Twitterin Eskulapı.
 9. @HuseynovaTurkan vә @MetlebMukhtarov – Twitterin Hermes vә Afroditası, öz sahәlәrinin obsessiv bilicilәri. Oskar vә Nobeli vermәzdәn әvvәl onlardan mәslәhәt alırlar.
 10. @UlviyyaAli – Twitterin Afinası, insan hüquqları müdafiәçisi, tutulsaz mәhkәmәnizә gәlәcәk. Rus rokunun tәdqiqatçısı vә anarxist.
 11.  @rasim_o – qrafik dizayner, qızların inboxuna Youtube linki atmaq әnәnәsinin yaradıcısı qocaman persona, Twitterin Panı. Retvitlәri daha maraqlıdır.
 12. @ArasBulba vә @OrxanAta – @cavidaga ilә birlikdә Twitterin fövqәlbәşәr qüvvәlәri. Xaosdan doğulmuş ilk varlıqlar.
 13. @RasulZaidov – Twitter vә Facebook arasındakı körpü, söhbәt xırdalamaq üzrә mütәxәssis, Nitsşenin idealı – bir cümlәylә sındıran – istifadәçi. Twitterin Heraklı.
 14. @96ismayil – fәrdiyyәtçiliyin epitomu, “әdәbi dәyәr” anlayışının yaradıcısı. Twitterin Deymosu.
 15. @jschwerdtf – Fransa tәhsilli mütәfәkkir vә tәnqidçi. Sivil dәyәrlәrin dekonstruktoru. Twitterin Fobosu.
 16. @SamedRahimli – Anarxizmә gedәn yoldakı dayanacağın dispetçeri, hüquqşunas, dastan boyda statuslar müәllifi. Twitterin Honosu.
 17. @mikrobloqqer – Twitterin milli qәhrәmanı, gәnc qızların sevimlisi. Orijinal Twitter istifadәçilәrindәn. Twitterin Heliosu.

Bu Twitter panteonunu izlәyәndәn sonra onsuz da digәrlәrinә yolunuz açılacaq. Çalışın tweetlәri Facebookda paylaşılan istifadәçilәrdәn uzaq durun.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir